Podmienky ochrany osobných údajov

Univerzálne podmienky ochrany osobných údajov, použiteľné pre GDPR. Podmienky ochrany osobných údajov sú nutnou súčasťou internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnosť vzorových podmienok k dátumu ich stiahnutie.

Vzorové podmienky ochrany osobných údajov vrátane usmernení k ich úprave na stiahnutie tu: https://www.shoptet.sk/univerzalne-podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 

Sme spoločnosť JESSICA s.r.o. so sídlom sv.Cyrila a Metoda 17,Trnava 91701, IČO 52374891, e-mail ecoterratrnava@gmail.com, telefónne číslo +421903475143.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.capovanadrogeria.com 

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie").

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť JESSICA s r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda 17, 917 01 Trnava, IČO: 52374891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 44498/T, odd. Sro, (ďalej aj „JESSICA" alebo „prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje zodpovednej/kontaktnej osoby prevádzkovateľa:

Kontaktnú osobu prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov možno kontaktovať na adrese ecoterratrnava@gmail.com

3. Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a. účely spracúvania;
b. kategórie dotknutých osobných údajov;
c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo "na zabudnutie") podľa článku 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a. emailovou správou zaslanou na adresu: ecoterratrnava@gmail.com
b. telefonicky (903) 475 143, alebo
c. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu" na obálke.

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

a. na účel spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy, t.j. príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností

i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov:
– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci štatistiku, strážna služba, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce archiváciu dokumentov, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, advokáti a v odôvodnených prípadoch aj súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom prevádzkovateľ uchováva počas doby trvania zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to po dobu najviac dovŕšením sedemdesiateho 70 roku života zamestnanca (aj bývalého).
– doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov, ako aj Zákona č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

b. na účel plnenia zákonnej povinnosti vedenia účtovníctva

i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov a zmlúv:
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
– plnenie zmluvy s obchodnými partnermi.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– orgány verejnej moci, audítor a advokát
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom prevádzkovateľ uchováva počas doby trvania zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to po dobu najviac 10 rokov,
– doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

c. na účel spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie späté s prípravou a realizáciou podnikateľských aktivít prevádzkovateľa

i. právny základ je oprávnený záujem prevádzkovateľa podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– lehota je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 5 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu,
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

d. na účel spracúvania osobných údajov v oblasti marketingovej agendy t.j. odosielanie ponúk pre výrobky dodávané spoločnosťou JESSICA a odosielanie pozvánok na veľtrhy

i. právny základ je súhlas dotknutej osoby.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– lehota je 5 rokov od udelenia súhlasu.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

e. na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie

i. právny základ je súhlas dotknutej osoby.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– neexistujú príjemcovia, osobné údaje nie sú poskytované iným právnym subjektom
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– lehota je 2 roky od udelenia súhlasu.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

f. na účel plnenia zákonnej povinnosti oznamovania protispoločenskej činnosti (Whistleblowing)

i. právny základ je plnenie povinností nasledovného zákona:
– zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– v odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom prevádzkovateľ uchováva počas doby trvania zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to v niektorých prípadoch po dobu najviac 3 roky,
– doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

g. na účel kontroly dochádzky zamestnancov späté so snímkou tváre generovanej pri prihlásení do systému

i. právny základ je:
– oprávnený záujem vyvodzovať zodpovednosti za porušenie pracovných povinností formou kontroly dochádzky zamestnancov pomocou snímky tváre generovanej pri prihlásení do systému.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom prevádzkovateľ uchovávava počas doby trvania zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované oprávneným záujmom a to po dobu najviac 60 dní.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

h. na účel zabezpečenia fyzickej bezpečnosti na pracovisku pomocou video dohľadu

i. právny základ je:
– oprávnený záujem zabezpečiť fyzickú bezpečnosť na pracovisku pomocou video dohľadu.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– video záznam prevádzkovateľ uchováva po dobu najviac 15 dní.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

  1. na účel kontroly vstupu do priestorov spoločnosti pomocou knihy návštev

     

i. právny základ je:
– oprávnený záujem zabezpečiť fyzickú bezpečnosť na pracovisku a kontrolu vstupu do priestorov spoločnosti pomocou knihy návštev.
ii. príjemcovia osobných údajov sú:
– neexistujú príjemcovia, osobné údaje nie sú poskytované iným právnym subjektom.
iii. lehoty uchovávania osobných údajov:
– osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu najviac 5 rokov.
iv. cezhraničný prenos osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov.
v. profilovanie a automatizované spracúvanie osobných údajov:
– pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani k rozhodovaniu vyplývajúceho z automatizovaného spracúvania.

 

 
 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii  Slovenská obchodná inšpekcia  , www.soi.sk alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 5.2.2024